Paranoia

18″x24″

Oil

Paranoia (oil) 18%22 x 24%22